• miesto konania: design factory
  • dátum: 11. október 2006
  • kolekcia: 87 diel 64 slovenských autorov
  • vydražených: 38 diel
  • výťažok: 1 004 000 Sk  
  • v spolupráci: Sotheby´s, design factory  


Výber autorov a diel v roku 2006 bol zacielený na predajný aspekt, investičný potenciál ako aj vysokú kvalitu ponúkaných diel. Kurátorky zostavili vyváženú ponuku kolekcie berúc do úvahy rôznorodosť v rámci prezentovaných médií, ako aj široké vekové zastúpenie umelcov.

Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka bolo v roku 2005 ambíciou Nadácie kolekciu rozšíriť o nových, na prvý pohľad "ťažšie obchodovateľných" autorov a posunúť tak latku vyššie,
s cieľom prispieť k postupnému vytváraniu lepších podmienok a situácie na trhu so súčasným slovenským umením. 

Dôležitým zámerom v roku 2006 bolo vytvorenie reprezentačného katalógu využiteľného aj mimo účel dražby - ako formu prezentácie umelcov a zdroj informácií o súčasnom slovenskom výtvarnom umení. 

Viac informácií nájdete vo výročných správach.