Cena Oskára Čepana Extra bola udelená Nadáciou - Centrom súčasného umenia jednorazovo v roku 2007 za významný počin v oblasti teórie a prezentácie súčasného výtvarného umenia. Nositeľkou tejto ceny sa stala Zora Rusinová. Jej projekt Autopoesis, ktorý bol v roku 2006 prezentovaný v SNG vybrala odborná porota zložená zo slovenských teoretikov a výtvarníkov (Jana Geržová, Alena Vrbanová, Dušan Buran, Mária Rišková, Ilona Németh, Rudolf Sikora a Anton Čierny).

Slávnostné vyhlásenie Ceny sa konalo 5. decembra 2007 v hoteli Devín. Víťazka získala grant vo výške 50 000 Sk ako aj finančný príspevok
200 000 Sk určený na realizáciu teoretickej publikácie v oblasti súčasného umenia. 

Zameranie a význam ocenenia
Cena Oskára Čepana Extra bola ocenením pre slovenských výtvarných teoretikov, historikov a kurátorov výstav bez vekového obmedzenia. Jej ambíciou bolo prispieť k vyváženiu hodnotenia výstupov umeleckej praxe a teórie umenia ako filozofickej disciplíny. Cena Oskára Čepana Extra bola ocenením pre teoretikov umenia, ktorí sa svojou prácou tvorivo podieľajú na formovaní slovenskej umeleckej scény. 

Ocenenie vzbudilo pozitívny ohlas najmä u odbornej verejnosti ako jedinečné ocenenie svojho druhu, ktoré zvyšuje nároky na kvalitu výstavných projektov a publikovaných štúdií na Slovensku.