Nadácia realizovala grantový program už od svojho vzniku v roku 1993 s hlavným cieľom napĺňať misiu podpory a stimulácie všetkých foriem súčasného umenia formou udeľovanioa grantov na základe každoročne zadefinovanej grantovej stratégie.
Za takmer 20 rokov kontinuálnej grantovej činnosti bola v organizácii vytvorená a implementovaná funkčná grantová schéma s transparentnými rozhodovacími procesmi vrátane zverejňovania finančných a výročných správ o celoročnej činnosti nadácie.

Ciele grantového programu: 

 • iniciovať a podporovať alternatívne formy súčasného umenia 
 • stimulovať umeleckú tvorbu predovšetkým mladej generácie umelcov 
 • prezentovať mladých tvorcov a tak im pomôcť pri etablovaní sa na profesionálnej umeleckej scéne 
 • podporovať a rozvíjať nové experimentálne projekty 
 • budovať publikum pre oblasť súčasného umenia 

Pre každú oblasť umenia (výtvarné umenie, súčasné tanečné, divadelné a hudobné umenie, audiovizuálne umenie) boli menované odborné komisie zostavené z odborníkov z danej oblasti, ktoré posudzovali predložené projekty. Na základe aktuálnej situácie, nepokrytých oblastí a potrieb a taktiež v súlade s prinášaním nových trendov, odborné komisie na svojich zasadnutiach každoročne identifikovali grantovú stratégiu, ktorá bola zameraná na tieto oblasti a okruhy:

Výtvarné umenie 

 • voľná tvorba - podpora individuálnych tvorcov (umelcov) , ich autorské aj kolektívne výstavy v galerijných i alternatívnych priestoroch, vydávanie katalógov k výstavným projektom 
 • vzdelávanie - vzdelávacie projekty pre študentov a pedagógov vysokých umeleckých škôl a profesionálnych pracovníkom doma i v zahraničí: sympóziá, workshopy, aktivity profesijných združení a spolkov 
 • medzinárodné podujatia - výmenné pobyty a stáže - účasť slovenských výtvarných umelcov na medzinárodných podujatiach 

Divadlo, tanec, hudba

 • voľná tvorba - projekty alternatívnej divadelnej, hudobnej a tanečnej scény 
 • pôvodná hudba - premiérové uvedenia súčasných slovenských hudobných diel 
 • vzdelávanie - vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni, ako aj účasť umelcov a manžérov v oblasti kultúry na krátkodobých vzdelávacích programoch v zahraničí 

Kinematografia

 • pôvodná tvorba - podpora dokumentárnych, animovaných a hraných súčasných slovenských filmov 
 • vzdelávanie - vzdelávacie projekty určené študentom, pedagógom vysokých umeleckých škôl 
 • medzinárodné podujatia - účasť filmových tvorcov na workshopoch v zahraničí 

 

Podpora projektov v rámci grantového podprogramu pre oblasť súčasného vizuálneho umenia sa snažila obsiahnuť rôznorodé formy výstupov, preto možno medzi podporenými projektmi nájsť vydávanie novín o súčasnom umení, ale aj vydanie prvej monografie významného slovenského konceptuálneho umelca či výstavné projekty realizované v galerijných inštitúciách – štátnych i nekomerčných – po celom Slovensku – jednotlivcov i skupinové. V rámci výstavných projektov tak bol podporený nie len rozvoj diskurzu na poli súčasného umenia, ale aj kvalitatívne vyvážená profilácia jednotlivých výstavných inštitúcií, prezentácia samotných umelcov a v konečnom dôsledku aj profesionalizácia výstavnej praxe.