I. Grantové programy 
1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

 • realizácia výstavného projektu bez vymedzenia výstavného priestoru s dôrazom na aktuálne tendencie v oblasti súčasného výtvarného umenia. Grant bol otvorený profesionálnym výtvarným umelcom ako i výtvarným teoretikom.


2. Grant podporujúci účasť slovenských výtvarných umelcov v medzinárodných projektoch

 • podpora prezentácie slovenských výtvarných umelcov v kontexte medzinárodných prehliadok súčasného umenia
 • cieľom programu bolo podporiť nielen tvorbu jednotlivcov, ale aj zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí.


3. Vzdelávacie granty pre výtvarné umenie

 • podpora projektov vzdelávacieho charakteru pre profesionálnych výtvarných umelcov, teoretikov, pedagógov a študentov vysokých umeleckých škôl a škôl zameraných na teóriu a dejiny umenia


4. Granty pre súčasnú tanečnú, hudobnú a divadelnú kultúru

 • podpora pôvodných súčasných divadelných a tanečných projektov mladých slovenských tvorcov
 • iniciovanie tvorby „mladej“ alternatívnej divadelnej produkcie
 • realizácia hudobných nahrávok
 • iniciovanie vzniku premiérových uvedení pôvodných hudobných diel slovenských autorov

5. Granty pre vzdelávanie v oblasti divadla, tanca a hudby

 • organizovanie vzdelávacích aktivít – odborných konferencií, seminárov a workshopov v oblasti divadla, tanca a hudby na Slovensku
 • účasť profesionálnych tvorcov, teoretikov, pedagógov, manažérov v oblasti kultúry a študentov na odborných seminároch v zahraničí

6. Vzdelávací grant v oblasti filmového a audiovizuálneho umenia

 • podpora vzdelávacích aktivít v oblasti manažmentu, pôvodnej tvorby, filmovej reflexie a umeleckého tréningu pre súčasné filmové a audiovizuálne umenie


7. Grant pre oblasť animovaného filmu 

 • realizácia animovaného filmu a organizovanie tvorivých a vzdelávacích projektov v oblasti animovanej tvorby

 

II. Celosieťové grantové programy 
- programy administrované v rámci siete nadácií Georga Sorosa v krajinách strednej a východnej Európy
1. Cultural Link program
2. Program na podporu kultúrnej politiky
3. ArtsLink Program