V roku 2004 bol otvorený grantový program v 3 podprogramoch:
1. Štandardné granty pre výtvarné umenie
2. Granty pre súčasnú tanečnú, hudobnú a divadelnú kultúru
3. Granty pre vzdelávanie v oblasti divadla, tanca a hudby
 

1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

  • granty určené slovenským profesionálnym umelcom, teoretikom, kurátorom tradične zameraných na realizáciu nízkorozpočtových výstavných projektov v konfrontácii s medzinárodnou scénou na domácom území resp. účasť slovenských výtvarníkov v medzinárodných projektoch.
  • Nový typ grantu predstavoval grant podporujúci projekty s interdisciplinárnym presahom a rovnocenným zastúpením umeleckých disciplín (film, divadlo, hudba, tanec) realizovanými mimo „domovských“ inštitúcií s dôrazom na intervenciu do mimokultúrnych alebo verejných priestorov.
  • celková suma: 396 170 Sk


2. Granty pre súčasnú tanečnú, hudobnú a divadelnú kultúru

  • podpora vzniku pôvodných súčasných divadelných a tanečných projektov mladých slovenských tvorcov.
  • Cieľom grantovej stratégie bolo stimulovanie voľnej tvorby a produkcie s intenciou umožniť realizáciu nových trendov a foriem súčasného umenia ako aj inscenovania nových pôvodných textov.
  • posilnenie tvorby a uvádzanie pôvodných hudobných diel slovenských autorov na Slovensku.
  • celková suma: 420 000 Sk 

3. Granty pre vzdelávanie v oblasti divadla, tanca a hudby

  • užšie zameranie na oblasť manažmentu, umeleckého tréningu a vzdelávacích aktivít
  • podpora vzdelávacích projektov určených na organizovanie podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni ako napr. semináre, dielne, kurzy, workshopy, prednášky, prípadne výmeny lektorov v oblasti súčasného tanečného, divadelného a hudobného umenia
  • celková suma: 109 400 Sk


Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.