V roku 2004 bol otvorený grantový program v 2 podprogramoch:
1. Štandardné granty pre výtvarné umenie
2. Granty pre súčasné divadelné, tanečné, hudobné umenie a audiovíziu

1. Štandardné granty pre výtvarné umenie
Granty v oblasti výtvarného umenia boli štandardne určené slovenským profesionálnym umelcom, teoretikom, kurátorom a boli štruktúrované podľa zadania odbornej komisie do niekoľkých kategórií:

 • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarného umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
 • Realizácia nízkorozpočtových projektov s dôrazom na experiment v oblasti súčasného výtvarného umenia na domácej i medzinárodnej scéne.
 • Realizácia webových filmov s trvaním max. 3 min, ktoré budú prezentované a umiestnené na webovej stránke Nadácie – Centrum súčasného umenia.
 • Realizácia katalógov a CD-romov.
 • celková suma: 400 000,- Sk
 • žiadateľov: 45, podporených: 22 žiadostí 


2. Granty pre súčasné divadelné, tanečné, hudobné umenie a audiovíziu
Granty v uvedených druhoch umenia boli v roku 2004 určené na vznik pôvodných diel ako aj vzdelávacie aktivity, ktoré by mali pomôcť predovšetkým mladým tvorcom realizovať svoje projekty a tým sa etablovať na profesionálnej umeleckej scéne. Odborná komisia identifikovala nasledovné okruhy podpory v jednotlivých kategóriách:

 • Súčasné hudobné umenie: podpora bola určená na premiérové uvedenia pôvodných komorných hudobných diel slovenských skladateľov.
 • Súčasné tanečné umenie: podpora bola určená na pôvodné tanečné projekty a vzdelávacie projekty organizované na národnej a medzinárodnej úrovni na Slovensku (semináre, dielne, workshopy).
 • Súčasné divadelné umenie: podpora bola určená na vznik pôvodných súčasných divadelných projektov slovenských tvorcov.
 • Audiovizuálne umenie: podpora bola určená na vzdelávacie aktivity v oblasti manažmentu, pôvodnej tvorby, filmovej reflexie a umeleckého tréningu pre filmové a audiovizuálne umenie (semináre, dielne, workshopy).
 • celková suma: 600 000,- Sk
 • počet podporených projetov: 19 


Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.