Nadácia – Centrum súčasného umenia slúži profesionálnej aj laickej verejnosti ako informačné centrum. V rôznych formách ponúka informácie o súčasnom vizuálnom umení, o možnostiach uchádzania sa o granty, sympóziá, semináre, workshopy, štipendiá a podobne, v oblasti súčasného umenia a kultúry.

Knižnica 

Knižnica Nadácie – Centrum súčasného umenia ponúka domáce i zahraničné publikácie i možnosť ich štúdia. Ponúka tiež výstavné katalógy a odborné časopisy, prevažne o súčasnom vizuálnom umení. Knižnica je priebežne dopĺňaná o nové publikácie a je celoročne dostupná profesionálnej i laickej verejnosti
v priestoroch Nadácie – Centrum súčasného umenia.

Dokumentácia

Dokumentácia Slovenského vizuálneho umenia 20. storočia je dostupná v dvoch formách:

  • Comprehensive Documentation prináša komplexne spracované informácie o slovenských umelcoch, aktívnych po roku 1945. V rokoch 1993-1995 vybraní umeleckí historici spracúvali dokumentácie, zahŕňajúce biografické a bibliografické dáta 23 vizuálnych umelcov, ktoré pozostávajú z kópií dôležitých článkov, zoznam samostatných a skupinových výstav, zoznam diel v súkromných aj verejných zbierkach, reprodukcie diel, katalógy, diapozitívy.
  • Databáza výtvarných umelcov je dokumentáciou slovenských umelcov, pozostávajúcou z biografických a bilbiografických údajov, obrázkov, katalógov, foto-dokumentácií umeleckých diel, kópií článkov atď. Databáza obsahuje kontaktné údaje umelcov, je priebežne dopĺňaná a určená k prezenčnému štúdiu v priestoroch Umenovednej knižnice Slovenskej národnej galérie (Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10 v Bratislave).