Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu
bol trojročný projekt rozvoja kultúry v žilinskom regióne organizovaný: European Cultural Foundation (Amsterdam) a

Nadáciou-Centrum súčasného umenia (Bratislava)

v spolupráci s: občianskym združením Truc sphérique (Žilina),
Žilinským samosprávnym krajom - Odbor kultúry

Ministerstvom kultúry SR.

 

Projekt bol zameraný na zmapovanie súčasného stavu kultúrnej infraštruktúry, vytvorenie plánu rozvoja kultúry v Žilinskom kraji, vytýčenie nových vzťahov medzi vládou, regionálnymi a miestnymi samosprávami a umeleckým sektorom. Dôraz kládol najmä na systémové zmeny kultúrnej politiky s dlhodobou víziou v Žilinskom kraji.

Projekt bol realizovaný od októbra 2004 do decembra 2007
v troch navzájom prepojených fázach (výskumnej, metodologickej a implementačnej) smerujúcich k vytvoreniu nového modelu regionálnej kultúrnej politiky.

Hlavným zámerom projektu bolo iniciovanie komplexného procesu, ktorý sa týka vybudovania a implementácie princípov kultúrnych stratégií s cieľom dosiahnuť rozmanitosť, kvalitu a dostupnosť kultúrnych aktivít pre obyvateľov Žilinského kraja. Zároveň môže projekt slúžiť ako pilotný projekt pre ostatné kraje Slovenska.

Počas svojej realizácie projekt oslovil regionálne a miestne organizácie Žilinského kraja, ktoré spoločne analyzovali, podstupovali a iniciovali implementáciu procesov zahŕňajúcich rozvinutie regionálnej/miestnej kultúrnej politiky, v partnerstve s kultúrnymi inštitúciami, slovenskými i zahraničnými expertmi a profesionálmi z regiónu.

 

Kultúrnym organizáciám regiónu s rozličnými formami právnej subjektivity a zameraním bola poskytnutá možnosť vzájomnej spolupráce, ako aj spolupráce s orgánmi verejnej správy, v iniciovaní a v samotnom procese tvorby rozvoja koncepcie kultúrnej politiky.


Ďalšie aktivity projektu:

Projekt ponúkol i ďalšie aktivity najmä pre manažérov kultúrnych organizácií a predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy:

 • tréningy a semináre v oblasti manažmentu kultúry, spolupráce v rámci EÚ a iné workshopy,
 • konferencie a semináre prinášajúce aktuálne témy v oblasti kultúrnej politiky
 • študijnú cestu do Holandska
 • grantový program pre podporu projektov spolupráce

 

Výstupy projektu:

 • dokument konceptu kultúrnej politiky pre Žilinský samosprávny kraj;
 • fungujúca kultúrna sieť najvyšších reprezentantov verejnej správy, organizácií a jednotlivcov (umelcov a profesionálov). Sieť poskytuje prístup k informáciám, spolupráci a participácii formou dialógu a aktivít;
 • dokument o kultúrnej politike rozvinutý v prípadovej štúdii:

  Publikácia Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu: 
  Jedným z výsledkov projektu je metodologický materiál kultúrnej politiky (prípadová štúdia) zameranej na zostavenie regionálnej kultúrnej politiky a vypracovanie jej realizačných  nástrojov, pre ich používanie ostatnými regiónmi na Slovensku. Dostupná TU

 

V roku 2008 bol projekt Kultúrna politika od A po Ž ukončený vydaním nasledovných publikácií:
„Od kultúrnych hodnôt k hodnote kultúry – Stratégia rozvoja kultúry v Žilinskom samosprávnom kraji“ – dokument konceptu kultúrnej politiky pre Žilinský kraj zostavený na úrovni ŽSK „Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu: Prípadová štúdia“ – materiál, ktorý zaznamenáva celý proces projektu (vrátane vedľajších aktivít) vedúci k zostaveniu regionálnej kultúrnej politiky Súčasťou publikácií je i DVD.