Iranian Complex Radovan Čerevka
kurátorka: Lenka Kukurová
trvanie: 6. – 28. jún 2009
Výstava Iranian Complex sa vyjadrovala k mediálnej „realite“ týkajúcej sa iránskeho jadrového programu. Autor v projekte reagoval na záplavu informácií o jadrových zariadeniach, zbraniach, výskume a testoch, ktoré sa v danom období stali akýmsi folklórom v oblasti zahraničného spravodajstva. Zo správ vyselektoval obrazové informácie často podávané ako presné ilustrácie skutočnosti. Túto informačnú zmes Čerevka spracoval sochársky – vytvoril z nej objekty.


Samota Martin Derner, Otis Laubert, Martin Piaček, Rastislav Podoba
trvanie: 5. – 27. september 2009

Samota ako termín, označujúci objektívny stav jedinca, stav fyzického osamotenia, kedy uniká alebo sa nedobrovoľne ocitá mimo svojho sociálneho prostredia, rovnako ako stav mysle, ku ktorému sa uchyľuje so zámerom premýšľania bez rušivých vplyvov, či mentálneho oddychu. Stav samoty a samotný termín samota navodzuje množstvo asociácií, ktoré samotné môžu byť inšpiráciou pre vznik umeleckej výpovede.

 

Zartheit Peter Janáčik a Filip Jurkovič
kurátorka: Alena Vrbanová
trvanie: 9. – 31. október 2009

Prvá spoločná výstava navonok generačne vzdialených autorov je dialogickým stretom osobitých, ideovo i vizuálne kvalitných, pomerne radikálne vymedzených (a málo frekventovaných) polôh v súčasnej fotografii na Slovensku. Autori reflektujú existenciálne naliehavé a v našom výtvarnom kontexte pomerne ojedinelé témy, ktoré špecifickým vizuálnym jazykom odkazujú k hlbšiemu prežívaniu doby. Sú to telo a telesnosť, neprítomné telo, invarianty zátišia (či alúzie naň), reflexie existenciálneho priestoru ako hranice medzi interioritou a exterioritou bytia, sublimácia individuality, jej nehomogénnosť a nestálosť. Spoločným ideovým rozmerom výstavy je aj metapríbehovosť stotožnenia procesu tvorby s reálnym prežívaním bytia a napokon odcudzenie.

OPENEON študenti a profesionálni dizajnéri zo SR a ČR, účastníci workshopu OPENEON (október 2009)
autori projektu: o.z. Open Design Studio
kurátorka: Daša Dúbravová
termín: 5. december 2009 – 8. január 2010

Koncepcia projektu OPENEON išla cestou nastoleného svetového trendu dostať umenie a dizajn čo najbližšie k verejnosti, a to priamou konfrontáciou vo verejnom priestore. Atraktívnym spôsobom otvára kontroverzné spoločenské témy. Základom projektu bolo reagovať na lokálne a kultúrne problémy, a to v nečakanej forme – prostredníctvom média neón. Ambíciou projektu bol prenos témy cez grafický dizajn do podoby umeleckého artefaktu. Desať študentov dizajnu dostalo možnosť upozorniť na konkrétny spoločenský / sociálny / kultúrny problém, jeho prevedením do kultúrnej skratky (á la ISOTYPE Otta Neuratha), finálne realizovanej vo forme neónu.