Cyklus Curator in Residence

Cyklus Curator in Residence usporiadala Nadácia- Centrum súčasného umenia v Open gallery na jeseň 2004, tvorili ho štyri výstavy mladých slovenských umelcov, ktoré vznikli v kurátorskej koncepcii hosťujúcich zahraničných kurátorov. Do projektu boli prizvaní nasledujúci kurátori: Lara Schwander/Švajčiarsko, Anton Lederer & Margarethe Makovec/Rakúsko, Susanne Altman/Nemecko a Macha Roesnik/Holandsko.

Cyklus mal za cieľ obohatiť slovenskú scénu pohľadom hosťujúceho kurátora, ktorého uvažovanie a vnímanie sa odlišuje od zabehnutých modelov slovenských kurátorov. Otvoril priestor objaviť v relatívne "neznámom" východoeurópskom prostredí príbuzné resp. odlišné väzby s western artom.

Binderfresh Curator in Residence n.1
autori: Erik Binder a Viktor Frešo
Kurátorka: Lara Schwander /Švajčiarsko

trvanie: 14.9. - 8.10.2004
Dvojica autorov vystavujúcich spoločne po prvýkrát koncipovala inštalácie in situ pod názvom Binderfresh (názov odvodený od Binder a Frešo) ako spoločné dielo s jednotnou názorovou platformou. Autori pracovali s priestorom galérie ako geniom loci, prostredníctvom ktorého apelovali na mnohé spoločensko-sociálne problémy. Výstava predstavila pohľad švajčiarskej kurátorky Lary Schwander na ich tvorbu. 

Under the blue sky Curator in Residence n.2

trvanie: 13.10. - 10.11. 2004
autori: Cke, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Bohdan Hostiňák, Tomáš Makara, Michael Murin, Ilona Németh, Roman Ondák, Ildikó Pálová a Veronika Šramantyová 
kurátori: Anton Lederer & Margarethe Makovec /Rakúsko 
Under the Blue Sky predstavil pohľad rakúskych kurátorov na to čo sa deje pod holým nebom, zameriavajúc sa na netradičné situácie vo vidieckom alebo mestskom priestore. Výstava prezentovala tvorbu slovenských výtvarníkov a používanie rozličných médií (maľba, fotografia, video, printy a objekty). 

Exile Curator in Residence n.3 
trvanie: 26.11. - 23.12. 2004

autori: Karol Pichler, Zuzana Hruškova Albertsen, Anabela Žigová, Xénia Imrová a Richard Fajnor 
kurátorka: Susanne Altmann /Nemecko 
V koncepcií tretej výstavy cyklu Curator in Residence sa kurátorka v rámci súčasnej umeleckej scény na Slovensku sústredila na fenomén umelcov žijúcich nomádskym spôsobom života. Vybrala si piatich slovenských umelcov, momentálne pôsobiacich v zahraničí. Ich diela sú ovplyvnené spôsobom života "cudzinca" vo vybranej krajine a rôznymi perspektívami vnímania svojej identity. Exile zobrazuje tému "cudzinca", ťažkostí, ale aj nových možností komunikačného a kultúrneho posunu.

 

The Urban Condition Curator in Residence n.4
trvanie: 14.1. - 4.2. 2005

autori: Lucia Nimcová (SK), Michal Moravčík (SK), Sabine Bitter & Helmut Weber (AT)
kurátorka: Macha Roesink /Holandsko
Výstavu The Urban Condition (v prekl. Urbánne podmienky) koncipovala holandská kurátorka Macha Roesink zameriavajúc sa na problém architektúry, verejného priestoru, verejného života a ľudského správania v modernom meste a to cez konkrétne elementy ako sú krajinné scenérie, predmestia, parky, obchodné centrá a zábavné parky. Výstava prekračovala tradičné výstavné prostredie galérie , jej hlavná časť bola inštalovaná vo verejných priestoroch Starého mesta, v podchode Klariská na Staromestskej ulici. 

Program Open Gallery 2005

 

Dramaturgiu výstav v roku 2005 Nadácia - Centrum súčasného umenia zamerala na prezentáciu najmladšej umeleckej generácie (študentov VŠVU) a jej „oficiálne“ uvedenie na verejnej platforme aj za cenu nezaručeného úspechu a s nárokom na možné omyly. Snahou pritom nebolo produkovať zo študentov „hotových“ umelcov, ale predovšetkým stimulovať v mladej generácii reflexiu aktuálneho diania, zmysel angažovanosti za veci verejné a napokon aj za seba samých.

RES PUBLICA Výstava študentov VŠVU 

trvanie: 28. apríl - 5.jún 2005
koncepcia: Jana Oravcová (N-CSU), Ilona Németh (ateliér in, VŠVU) 
spolupráca: Lucia Oreská, Lucia Tkáčová 
autori : Peter Barényi, Petra Bošanská, Viera Devečková, Mirka Gáberová, Andrea Chreňová, Andrea Kalinová, Dorota Kenderová, Monika Kováčová, Dana Mazalová, Michaela Mazalanová, Monika Pavlechová, Juraj Rattaj, Martin Bastyjan Sedlák, Jana Šantavá, Radana Valúchová, Matej Vakula, Tomáš Székely, Olga Stefanović, Kontra, Haima, Ville Karel Viirelaid
Výstava RES PUBLICA komunikovala veci verejné v zmysle lokálnom i globálnom. 19 prezentujúcich sa mladých autorov nastavilo svoje osobné zrkadlo každodennej spoločenskej realite, aby odhalilo veci aktuálne, nevynímajúc boľavé miesta súčasného systému. Prostredníctvom vizuálneho umenia zobrazovali študenti ateliéru „in“ (Ilona Németh) VŠVU spoločenské problémy, ktoré sa ich dotýkajú a tvoria súčasť ich osobných príbehov, definujúc pritom hranice medzi privátnym životom jednotlivca, jeho osobného identifikačného kódu a verejným životom v spoločnosti s kódmi systému. 

2x RITUÁL výstava študentov doc. Miloty Havránkovej, Ateliér výtvarnej fotografie, VŠVU
trvanie: 6. – 28. október 2005
koncepcia: Milota Havránková, Jana Oravcová, Silvia Saparová 
autori: Linda Bartošová-Harrison, Petra Bošanská, Peter Drmlík, Tereza Golasová, Peter Homola, Andrea Juneková, Katarína Kincelová, Ján Palkovič, Olga Stefanović, Júlia Šimáková, Jana Šturdíková, Lucia Toporcerová, Ľubica Turčanová 

Práce, ktoré sa stali súčaťou výstavy 2x RITUÁL vznikali v priebehu dvoch semestrov (2004/2005) reagujúc na témy “posteľ a “jedlo”. Prítomná výstava tak vznikla fúziou dvoch samostatných zadaní tvoriacich akúsi archetypálnu bázu, ktorým sme prisúdili proces rituálu, aktu každodennej činnosti spojenej s uvedenými pojmami. Výstava priniesla rozličné pohľady na zadané témy, študenti sa inšpirovali najrozličnejšími problémami reflektujúcimi kultúrne a sociálne javy.

 

Ikonotropia Maroš Rovňák
kurátor: Alena Vrbanová
trvanie: 28. 9. – 20. 10. 2006
Na samostatnej výstave M. Rovňák (finalista Ceny Oskára Čepana 2002), výrazná a solitérna osobnosť našej súčasnej výtvarnej scény, predstavil výber prác od roku 1999 až po premiérovo uvedené diela z roku 2006. Názov výstavy Ikonotropia vychádzal z pojmu označujúceho chybné interpretácie historických mýtov, ktorých interpretáciou a aktualizáciou sa vo svojej tvorbe Rovňák zaoberá.

Možnosť voľby Monika Haima Kováčová a Dana Vigašová
trvanie: 7.- 27. septembra 2006

Výstava bola výsledkom umelecko-vedeckej spolupráce autorskej dvojice Moniky Haimy Kováčovej (študentky VŠVU) a Dany Vigašovej (vedkyne) prostredníctvom umelecko-vedeckého videodokumentu nesúceho názov Možnosť voľby. Zámerom autoriek bolo spojiť svet vedy a svet umenia analyzujúc jednu z najaktuálnejších otázok súčasnosti -  mobilné telefóny a ich vplyv na ľudské zdravie. 

Slovensko Výstava dokumentárneho projektu študentov Katedry fotografie VŠVU, Bratislava pod vedenim Doc. L. Stacha
trvanie: od 15. mája do 4. júna 2006

 

Magické recepty na lásku, zdravie a šťastie Anetta Mona Chisa a Lucia Tkačová
otvorenie: 28. apríl 2006 (piatok) o 19.00 

Výstava bola prezentáciou najnovších prác autoriek (víťaziek Ceny Oskára Čepana 2006), ktoré na pozadí osobných príbehov rozohrávajú prístupy k rôznym podobám moci (profesionálnej, politickej, ideologickej a geografickej). V sérií videí autorky nekompromisne posudzujú najmocnejších mužov svetovej politiky na báze vzhľadu a sex-appealu. 

Entry Point prezentácia mladého video-umenia z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
Vystavujúci autori: Tomáš Benedikovič, Patrik Gémeš, Martin Havran, Jana Huljaková, Jana Kapelová, Arnold Kojnok, Michal Murin, Peter Palárik, Michal Snopko, Juraj Valica 
trvanie: od 30. marca 2006 do 21. apríla 2006
kurátorka: Anna Maximová 
autorky koncepcie: Jana Kapelová a Anna Maximová 

Projekt Entry Point odkazoval na špecifický problém vizuálnej kultúry na Slovensku s neodmysliteľným regionálnym podtónom. Je zameraný na využitie príležitosti individuálnej re-prezentácie tvorby mladých výtvarníkov a študentov z (bohužiaľ pre súčasné výtvarné umenie) periférneho mesta Banskej Bystrice. Študenti majú snahu vstúpiť do dialógu súčasnej výtvarnej produkcie a skupinovo prezentovať to najlepšie z poľa nových médií v Banskej Bystrici.

V roku 2007 boli možnosti pre výstavné podujatia v Open Gallery otvorené, nelimitované žiadnou témou zo strany NCSU. Záujemcovia sa mohli o priestor uchádzať vypracovaným výstavným projektom, na základe ktorého odborná komisia NCSU vybrala a zaradila do výstavného plánu. Projekty (individuálne alebo kolektívne) sledujúce najaktuálnejšie problémy, témy, mali predpoklad stať sa súčasťou výstavnej stratégie, nakoľko je v záujme NCSU udržať si aj naďalej štandardnú úroveň galérie výstavami, ktoré budú vnímané zo strany umeleckej obce a výtvarnej kritiky rovnako pozitívne.

Odborná komisia pre výtvarné umenie NCSU, posúdila na svojom zasadnutí žiadosti a odporučila zaradiť do výstavného programu Open Gallery v roku 2007 nasledujúce projekty:

Dobrý ročník Petra Bošanská 
kurátorka: Petra Bošanská 
termín: Jún 2007 

Luxusný víťaz SK Robert Sender a Peter Kralik 
kurátor: Peter Kralik 
termín: Júl 2007 

Návrat Márnotratného.... Andrea Chreňová a Monika Haima Kovačová 
kurátorka: Silvia Čúzyová 
termín: September 2007 

Sluneční hodiny Dušan Zahoransky 
kurátor: Dušan Zahoransky 
termín: Október 2007 

Skupinová výstava troch "female video artists" Anabela Žigova 
kurátorka: Sara Seighelli,Taliansko 
termín: December 2007 

Nadácia - Centrum súčasného umenia ponúka/la od roku 2001 (??) na pôde Open Gallery priestor pre realizáciu tematicky rôznorodých výstav na základe otvorenej výzvy pre umelcov a kurátorov súčasného umenia.

Koncepcia Open Gallery každoročne ponúkala novú dramaturgiu výstav, ktorou chce upozorniť na jednotný a špecifický programový rámec, jej profiláciu budovanú na inštitucionálnej báze Nadácie – Centrum súčasného umenia.

Otvorená výzva je platformou pre konfrontáciu tematicky voľne zameraných projektov, reflektujúcich aktuálne tendencie súčasného umenia. Obracia sa ku kurátorom súčasného umenia a umelcom bez vekového obmedzenia a ponúka priestor pre realizáciu výstavného projektu. 

Záujemcovia sa mohli o priestor uchádzať vypracovaným výstavným projektom, na základe ktorého odborná komisia Nadácie - Centra súčasného umenia vybrala a zaradila do výstavného plánu. Projekty (individuálne alebo kolektívne) sledujúce najaktuálnejšie problémy, témy, majú predpoklad stať sa súčasťou výstavnej stratégie, nakoľko je v záujme Nadácie – Centra súčasného umenia udržať si aj naďalej štandardnú úroveň galérie výstavami, ktoré budú vnímané zo strany umeleckej obce a výtvarnej kritiky rovnako pozitívne.

Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytuje víťazným uchádzačom:

  • výstavný priestor OPEN Gallery po dobu jedného mesiaca (+ závesný systém, projektory, obrazovky a pod.)
  • tlač propagačných materiálov a ich distribúcia
  • PR projektu prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webových stránok Nadácie – Centra súčasného umenia a  Nadácie otvorenej spoločnosti 
  • základné technické vybavenie k realizácii výstavy
  • v prípade potreby asistenciu pri inštalovaní výstavy
  • stráženie výstavného priestoru
  • billboardy na fasáde budovy