Minulosť v prítomnosti
Súčasné umenie a mýty v dejinách umenia
Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV a Slovenskou národnou galériou uviedla v roku 2002 celoročný cyklus prednášok súčasných teoretikov a kritikov umenia (ako pokračovanie cyklu z roku 2001). Autorom projektu bol prof. Ján Bakoš, ktorého pozvanie do Bratislavy prijali svetové osobnosti súčasnej teórie umenia a historiografie ako Keith Moxey, Michael Ann Holly, Olga Hazan, Donald Preziosi, Wolfgang Kemp a Stephen Bann.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť slovenskému publiku podoby súčasnej reflexie umenia cez prizmu dejín umenia a snaha otvoriť debatu o teórii umenia. 
Koncom roka 2002 vyšiel ako výstup z tohto projektu aj zborník textov (v dvojjazyčnej mutácií AJ - SJ), ktorý bude slúžiť ako študijný materiál pre študentov príbuzných vedeckých odborov. 

Program prednášok v roku 2002: 

 • marec 2002 - Triumf inštrumentálneho uvažovania: britské umenie v 90. rokoch - MATHEW RAMPLEY (Edinburgh Collage of Art, Edinburgh) 
 • december 2002 - Ninfa Fluida : Esej o pohybe - GEORGES DIDI-HUBERMAN (Paríž) 


Teória a prax múzea umenia
Nadácia - Centrum súčasného umenia pripravila v máji 2002 workshop určený mladým kurátorom, teoretikom umenia, pracovníkom galérií a múzeí.  Dvojdňová séria prednášok a diskusií k téme súčasnej muzeológie a praxe prebehla v Senci. Tretí deň sa skupina zúčastnila spoločnej návštevy muzeálnych inštitúcií vo Viedni (predovšetkým Museum Quartier), kde po prehliadke výstav a stálych expozícií prebehla diskusia. Posledný deň projektu sa po prehliadke výstavy Ľudovít Fulla v SNG uskutočnila v priestoroch nadácie záverečná diskusia. Na záver workshopu bol vydaný zborník textov jednotlivých prednášajúcich.
Program prednášok(máj 2002):

 • Múzeá a smrť - CAROL DUNCAN, (USA) 
 • Muzeum umění - vztah muzealizace a proměnlivé scény 
  - KALIOPI CHAMONIKOLA (ČR)
 • (Multi-)kulturní společnost a kánon 
  - MILAN KREUZZIEGER (ČR)
 •  Muzeum jako prostor aktivního vidění 
  - LADISLAV KESNER (ČR)
 • Múzeum umenia: Priestor pre interdisciplinárny diskurz (Reflexia aktuálnych problémov na Slovensku a v zahraničí) 
  - KATARÍNA RUSNÁKOVÁ (SR)
 • Politika vystavovania na Slovensku: Bezmocné múzeá? 
  - MÁRIA ORIŠKOVÁ (SR)

 

Hladné oko 
Vzdelávací filmologický projekt 
Nadácie - Centra súčasného umenia v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, FTF VŠMU, Francúzskeho inštitútu a Pro Helvetia. Cyklus krátkych prednášok v roku 2002 mal za cieľ zoznámiť poslucháčov s vývojom povojnovej európskej avantgardy (resp. experimentálneho filmu).
Program: 

 • apríl 2002 - prehliadka amerického experimentálneho filmu 90. rokov California Underground Film 1889-2001 s úvodom Noela LAWRENCA (USA) v spolupráci s Veľvyslanectvom spojených štátov amerických na Slovensku. 
 • apríl 2002 prednáškový cyklus Filmová avantgarda II - prehliadka európskeho avantgardného filmu 60. až 90. rokov (Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Veľká Británia) vedený RNDr. Martinom ČIHÁKOM (ČR)
 • október 2002 v priebehu dvoch dní Sigismond VALAY predstavil štyri programy/bloky experimentálnych filmov, s tematickým prepojením: 
   1. "Od diel videoartu ku krátkometrážnym filmom" 

    2. "Krátkometrážne hrané filmy na hranici umenia" 
    3. "Mosty medzi súčasným umením a filmom vo filmovej tvorbe" 
    4. "Radikálne spôsoby prelínania zvuku a obrazu"
Väčšina filmov bola odprezentovaná v rámci súťažnej časti Lausanne Underground Film Festival, ktorý sa konal v švajčiarskom Lausanne v júni 2002. 

Francúzsky experimentálny film- pokračovanie projektu Hladné oko v novembri 2002 - trojdňová prehliadka francúzskeho experimentálneho filmu, ktorú zostavil a viedol Dominique WILLOUGHBY, jeden z predstaviteľov nezávislej filmovej distribučnej spoločnosti Cinédoc a režisér experimentálnych filmov. 

Cieľom prehliadky a semináru bolo predstaviť tento okrajový žáner odbornej i laickej verejnosti so snahou o vyvolanie záujmu a vnímanie niečoho netradičného a neočakávaného.