1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

V roku 2008 sa o granty v oblasti súčasného vizuálneho umenia prostredníctvom otvoreného grantového kola mohli uchádzať slovenskí profesionálni výtvarníci, teoretici a kurátori. Granty boli zamerané na podporu v nasledujúcich okruhoch:

 • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov a diel zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarného umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
 • Realizácia katalógov a elektronických verzií na CD, pričom uprednostnené boli katalógy a CD s viaczdrojovým financovaním.


V roku 2008 sa o podporu v rámci grantového programu uchádzalo 26 žiadateľov, z toho na základe rozhodnutia odbornej komisie bolo podporených 9 projektov v celkovej hodnote 309 000 Sk.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.

1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

Granty v oblasti výtvarného umenia boli určené slovenským profesionálnym umelcom, teoretikom, kurátorom a boli štrukturované podľa zadania odbornej komisie do dvoch kategórií: 

 • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov a diel zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarneho umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
 • Realizácia katalógov a elektronických verzií na CD.


V roku 2006 sa uchádzalo o granty 18 žiadateľov, z toho podporených bolo 10 v celkovej sume 230 000,- Sk.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.

1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

Granty v oblasti výtvarného umenia boli určené slovenským profesionálnym umelcom, teoretikom, kurátorom a boli štrukturované podľa zadania odbornej komisie do dvoch kategórií:

 

 • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov a diel zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarneho umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
 • Realizácia katalógov a elektronických verzií na CD.


V roku 2005 sa uchádzalo o granty 22 žiadateľov, z toho podporených bolo 13 v celkovej sume 250 000,- Sk.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.

I. Grantové programy 
1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

 • realizácia výstavného projektu bez vymedzenia výstavného priestoru s dôrazom na aktuálne tendencie v oblasti súčasného výtvarného umenia. Grant bol otvorený profesionálnym výtvarným umelcom ako i výtvarným teoretikom.


2. Grant podporujúci účasť slovenských výtvarných umelcov v medzinárodných projektoch

 • podpora prezentácie slovenských výtvarných umelcov v kontexte medzinárodných prehliadok súčasného umenia
 • cieľom programu bolo podporiť nielen tvorbu jednotlivcov, ale aj zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí.


3. Vzdelávacie granty pre výtvarné umenie

 • podpora projektov vzdelávacieho charakteru pre profesionálnych výtvarných umelcov, teoretikov, pedagógov a študentov vysokých umeleckých škôl a škôl zameraných na teóriu a dejiny umenia


4. Granty pre súčasnú tanečnú, hudobnú a divadelnú kultúru

 • podpora pôvodných súčasných divadelných a tanečných projektov mladých slovenských tvorcov
 • iniciovanie tvorby „mladej“ alternatívnej divadelnej produkcie
 • realizácia hudobných nahrávok
 • iniciovanie vzniku premiérových uvedení pôvodných hudobných diel slovenských autorov

5. Granty pre vzdelávanie v oblasti divadla, tanca a hudby

 • organizovanie vzdelávacích aktivít – odborných konferencií, seminárov a workshopov v oblasti divadla, tanca a hudby na Slovensku
 • účasť profesionálnych tvorcov, teoretikov, pedagógov, manažérov v oblasti kultúry a študentov na odborných seminároch v zahraničí

6. Vzdelávací grant v oblasti filmového a audiovizuálneho umenia

 • podpora vzdelávacích aktivít v oblasti manažmentu, pôvodnej tvorby, filmovej reflexie a umeleckého tréningu pre súčasné filmové a audiovizuálne umenie


7. Grant pre oblasť animovaného filmu 

 • realizácia animovaného filmu a organizovanie tvorivých a vzdelávacích projektov v oblasti animovanej tvorby

 

II. Celosieťové grantové programy 
- programy administrované v rámci siete nadácií Georga Sorosa v krajinách strednej a východnej Európy
1. Cultural Link program
2. Program na podporu kultúrnej politiky
3. ArtsLink Program

I. Grantové programy 
1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

 • realizácia výstavného projektu bez vymedzenia výstavného priestoru s dôrazom na aktuálne tendencie v oblasti súčasného výtvarného umenia. Grant bol otvorený profesionálnym výtvarným umelcom ako i výtvarným teoretikom.


2. Grant podporujúci účasť slovenských výtvarných umelcov v medzinárodných projektoch

 • podpora prezentácie slovenských výtvarných umelcov v kontexte medzinárodných prehliadok súčasného umenia
 • cieľom programu bolo podporiť nielen tvorbu jednotlivcov, ale aj zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí.


3. Vzdelávacie granty pre výtvarné umenie

 • podpora projektov vzdelávacieho charakteru pre profesionálnych výtvarných umelcov, teoretikov, pedagógov a študentov vysokých umeleckých škôl a škôl zameraných na teóriu a dejiny umenia


4. Granty pre súčasnú tanečnú, hudobnú a divadelnú kultúru

 • podpora pôvodných súčasných divadelných a tanečných projektov mladých slovenských tvorcov
 • iniciovanie tvorby „mladej“ alternatívnej divadelnej produkcie
 • realizácia hudobných nahrávok
 • iniciovanie vzniku premiérových uvedení pôvodných hudobných diel slovenských autorov

5. Granty pre vzdelávanie v oblasti divadla, tanca a hudby

 • organizovanie vzdelávacích aktivít – odborných konferencií, seminárov a workshopov v oblasti divadla, tanca a hudby na Slovensku
 • účasť profesionálnych tvorcov, teoretikov, pedagógov, manažérov v oblasti kultúry a študentov na odborných seminároch v zahraničí

6. Vzdelávací grant v oblasti filmového a audiovizuálneho umenia

 • podpora vzdelávacích aktivít v oblasti manažmentu, pôvodnej tvorby, filmovej reflexie a umeleckého tréningu pre súčasné filmové a audiovizuálne umenieII. Celosieťové grantové programy 
- programy administrované v rámci siete nadácií Georga Sorosa v krajinách strednej a východnej Európy
1. Cultural Link program
2. Bridge of Understanding
3. Program na podporu kultúrnej politiky
4. Looking inside
5. ArtsLink Program

V roku 2004 bol otvorený grantový program v 2 podprogramoch:
1. Štandardné granty pre výtvarné umenie
2. Granty pre súčasné divadelné, tanečné, hudobné umenie a audiovíziu

1. Štandardné granty pre výtvarné umenie
Granty v oblasti výtvarného umenia boli štandardne určené slovenským profesionálnym umelcom, teoretikom, kurátorom a boli štruktúrované podľa zadania odbornej komisie do niekoľkých kategórií:

 • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarného umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
 • Realizácia nízkorozpočtových projektov s dôrazom na experiment v oblasti súčasného výtvarného umenia na domácej i medzinárodnej scéne.
 • Realizácia webových filmov s trvaním max. 3 min, ktoré budú prezentované a umiestnené na webovej stránke Nadácie – Centrum súčasného umenia.
 • Realizácia katalógov a CD-romov.
 • celková suma: 400 000,- Sk
 • žiadateľov: 45, podporených: 22 žiadostí 


2. Granty pre súčasné divadelné, tanečné, hudobné umenie a audiovíziu
Granty v uvedených druhoch umenia boli v roku 2004 určené na vznik pôvodných diel ako aj vzdelávacie aktivity, ktoré by mali pomôcť predovšetkým mladým tvorcom realizovať svoje projekty a tým sa etablovať na profesionálnej umeleckej scéne. Odborná komisia identifikovala nasledovné okruhy podpory v jednotlivých kategóriách:

 • Súčasné hudobné umenie: podpora bola určená na premiérové uvedenia pôvodných komorných hudobných diel slovenských skladateľov.
 • Súčasné tanečné umenie: podpora bola určená na pôvodné tanečné projekty a vzdelávacie projekty organizované na národnej a medzinárodnej úrovni na Slovensku (semináre, dielne, workshopy).
 • Súčasné divadelné umenie: podpora bola určená na vznik pôvodných súčasných divadelných projektov slovenských tvorcov.
 • Audiovizuálne umenie: podpora bola určená na vzdelávacie aktivity v oblasti manažmentu, pôvodnej tvorby, filmovej reflexie a umeleckého tréningu pre filmové a audiovizuálne umenie (semináre, dielne, workshopy).
 • celková suma: 600 000,- Sk
 • počet podporených projetov: 19 


Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.